Disclaimer

AV1.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar AV1.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. AV1.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij AV1.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AV1.nl. Eventuele verwijzingen naar sites die niet door AV1.nlworden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel AV1.nl selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door AV1.nl worden onderhouden, wordt afgewezen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AV1.nl.

Het Nederlands recht is van toepassing.