Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Op aanvraag versturen wij u kosteloos een kopie.